KEYSTONE

TMT-4301

CAT6 UTP KEYSTONE JACK 180⁰

TMT-4312

CAT6 UTP KEYSTONE JACK 180⁰ TOOLS LESS

TMT-4322

CAT6 UTP KEYSTONE JACK FLOOR MOUNTED

TMT-4330

CAT6A UTP KEYSTONE JACK 180⁰ TOOLS LESS

TMT-4340

CAT6A STP KEYSTONE JACK 180⁰ TOOLS LESS